یکی از دغدغه های بزرگ افرادی که از کلید های لمیس هوشمند با ظاهر شیشه
استفاده یم کنند ، متفاوت بودن ظاهر شیشه ای کلیدها و پریز ها یم باشد که
َبشکو با تولید پریزها و متعلقات آن ها مانند : آنتن ، تلفن ، ملودی ، پریز برق و …
توانسته است این مشکل بزرگ را حل کند.
این نوع پریز ها از نوع دور شیشه با همان گلس کلیدها و همان رنگ یم باشند و
این همساین ظاهری لوکس و زیبا را برای کاربران به ارمغان یم آورد.

پریز هوشمند :
یکی از بخش های جذاب و کنتریل برای کاربران خانه هوشمند ، کنترل پریز از راه دور یم باشد که
شما یم توانید با استفاده از این پریز هوشمند ، این قابلیت را داشته باشید . به طور مثال : یم
توانید از راه دور دیوایس های مختلفی نظیر : قهوه ساز ، پلوپز و یا هر محصول برقی دیگری را
کنترل نمایید. این پریز از طریق WiFi با تاچ پنل یا مودم خانیگ شما ارتباط میگیرد و شما یم توانید
هر دیواییس که مورد نظر دارید را از راه دور و از روی موبایل خود کنترل نمایید